Tin Mới

Bi kịch 2̼ c̼h̼ị e̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼ v̼ụn̼g t̼r̼ộ̼m̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ để̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼ d̼.ục̼ v̼.ọ̼n̼g, t̼r̼a̼ t̼ấ̼n̼ 5̼ đứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ơ̼ b̼ắ̼t̼ r̼a̼ đư̼ờ̼n̼g ă̼n̼ x̼i̼n̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼

 2̼ c̼h̼ị e̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼ v̼ụn̼g t̼r̼ộ̼m̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ để̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼ d̼.ục̼ v̼.ọ̼n̼g, t̼r̼a̼ t̼ấ̼n̼ 5̼ đứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ơ̼ b̼ắ̼t̼ r̼a̼ đư̼ờ̼n̼g ă̼n̼ x̼i̼n̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼


Đà̼o̼ T̼h̼ị gá̼i̼ v̼à̼ Đà̼o̼ V̼ă̼n̼ B̼é̼ l̼à̼ 2̼ c̼h̼ị e̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼, 2̼ Đố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g n̼à̼y n̼h̼â̼n̼ t̼â̼m̼ c̼h̼ă̼n̼ d̼ắ̼t̼ 5̼ Đứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ l̼à̼ c̼o̼n̼, c̼h̼á̼u̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ ă̼n̼ x̼i̼n̼. Đá̼n̼g ph̼ẫ̼n̼ n̼ộ̼, Đà̼o̼ V̼ă̼n̼ B̼é̼ c̼ò̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ gi̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ v̼ớ̼i̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼á̼u̼, l̼à̼ c̼o̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼ủ̼a̼ Đà̼o̼ T̼h̼ị gá̼i̼.C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ X̼u̼yê̼n̼ M̼ộ̼c̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ B̼à̼ R̼ịa̼-̼V̼ũ̼n̼g T̼à̼u̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ Đã̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼, k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị c̼a̼n̼, t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼ệ̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạm̼ gi̼a̼m̼ 4̼ t̼h̼á̼n̼g Đố̼i̼ v̼ớ̼i̼ Đà̼o̼ V̼ă̼n̼ B̼é̼ (̼2̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼ậ̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼)̼ Để̼ Đi̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ”̼gi̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ k̼h̼á̼c̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ừ̼ Đủ̼ 1̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼ Đế̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ 1̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼”̼ v̼à̼ ”̼N̼gư̼ợ̼c̼ Đã̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ c̼h̼á̼u̼”̼.


Đồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼, c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ b̼ị c̼a̼n̼, b̼ắ̼t̼ t̼ạm̼ gi̼a̼m̼ Đà̼o̼ T̼h̼ị gá̼i̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, l̼à̼ m̼ẹ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼)̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ ”̼N̼gư̼ợ̼c̼ Đã̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼”̼T̼h̼e̼o̼ Đó̼ t̼r̼o̼n̼g s̼á̼n̼g 4̼/̼9̼ v̼ừ̼a̼ qu̼a̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼S̼ĐT̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ H̼.X̼u̼yê̼n̼ M̼ộ̼c̼ (̼B̼à̼ R̼ịa̼-̼V̼ũ̼n̼g T̼à̼u̼)̼ Đã̼ m̼ờ̼i̼ b̼à̼ n̼ộ̼i̼ v̼à̼ 5̼ c̼h̼ị e̼m̼ D̼. t̼ừ̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ B̼ả̼o̼ (̼H̼.C̼ẩ̼m̼ M̼ỹ, Đồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼ Đế̼n̼ t̼r̼ụ s̼ở̼ Để̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼, gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ại̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ D̼. v̼à̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ m̼ì̼n̼h̼.


T̼ại̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼, c̼h̼á̼u̼ D̼. (̼1̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ gá̼i̼, c̼ũ̼n̼g l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ B̼é̼)̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y, m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y m̼ẹ c̼ủ̼a̼ D̼. é̼p e̼m̼ ph̼ả̼i̼ x̼i̼n̼ Đủ̼ 9̼0̼0̼.0̼0̼0̼ Đồ̼n̼g, s̼a̼u̼ Đó̼ Đư̼a̼ l̼ại̼ c̼h̼o̼ m̼ẹ. N̼h̼ữ̼n̼g n̼gà̼y D̼. h̼o̼ặ̼c̼ e̼m̼ T̼r̼. b̼ị ố̼m̼, Đà̼o̼ T̼h̼ị gá̼i̼ c̼h̼ỉ̼ c̼h̼o̼ n̼gh̼ỉ̼ ở̼ n̼h̼à̼ m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y r̼ồ̼i̼ s̼a̼u̼ Đó̼ l̼ại̼ b̼ắ̼t̼ Đi̼ x̼i̼n̼ t̼i̼ế̼p. K̼h̼i̼ D̼. Đi̼ x̼i̼n̼, Đư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ c̼h̼o̼ Đồ̼ ă̼n̼ t̼h̼ì̼ D̼. c̼h̼ỉ̼ ă̼n̼ m̼ộ̼t̼ ph̼ầ̼n̼, ph̼ầ̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ại̼ ph̼ả̼i̼ gi̼ấ̼u̼ v̼à̼o̼ t̼ú̼i̼ Để̼ l̼é̼n̼ m̼a̼n̼g v̼ề̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g Đứ̼a̼ e̼m̼ ở̼ n̼h̼à̼. N̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼ấ̼u̼ s̼ẽ̼ b̼ị m̼ẹ v̼à̼ c̼ậ̼u̼ l̼ấ̼y m̼ấ̼t̼.Để̼ é̼p c̼h̼á̼u̼ D̼. v̼à̼ T̼r̼. Đi̼ ă̼n̼ x̼i̼n̼, n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ậ̼u̼ t̼à̼n̼ n̼h̼ẫ̼n̼ Đà̼o̼ V̼ă̼n̼ B̼é̼ Đã̼ d̼ù̼n̼g v̼ợ̼t̼ m̼u̼ỗ̼i̼, t̼h̼á̼o̼ ph̼ầ̼n̼ v̼ợ̼t̼ r̼ồ̼i̼ gắ̼n̼ c̼â̼y s̼ắ̼t̼ v̼à̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼â̼y c̼h̼í̼c̼h̼ Đi̼ệ̼n̼.“̼M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ m̼ẹ gá̼i̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ l̼à̼ c̼ậ̼u̼ B̼é̼ l̼ại̼ c̼h̼í̼c̼h̼ Đi̼ệ̼n̼ c̼o̼n̼ v̼à̼ e̼m̼ T̼r̼. M̼ẹ n̼ó̼i̼ c̼h̼í̼c̼h̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ l̼à̼ c̼ậ̼u̼ c̼h̼í̼c̼h̼ b̼ấ̼y n̼h̼i̼ê̼u̼, c̼h̼í̼c̼h̼ í̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ 3̼ l̼ầ̼n̼ v̼à̼o̼ l̼ư̼n̼g v̼à̼ c̼ổ̼”̼, D̼. n̼ó̼i̼. “̼C̼ậ̼u̼ c̼ò̼n̼ b̼ắ̼t̼ c̼o̼n̼ r̼ế̼t̼ n̼ú̼i̼ t̼o̼ l̼ắ̼m̼, r̼ồ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼h̼í̼c̼h̼ v̼à̼o̼ c̼h̼â̼n̼ c̼o̼n̼ b̼ắ̼t̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼ ph̼ả̼i̼ Đi̼ x̼i̼n̼ c̼h̼o̼ c̼ậ̼u̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ. C̼h̼â̼n̼ c̼o̼n̼ b̼ị Đa̼u̼ n̼h̼ứ̼c̼ Đi̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼ổ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ ph̼ả̼i̼ Đi̼. V̼ì̼ c̼o̼n̼ ph̼ả̼i̼ c̼õ̼n̼g e̼m̼ Đi̼ x̼i̼n̼”̼, D̼. k̼ể̼ t̼h̼ê̼m̼. C̼ò̼n̼ c̼h̼á̼u̼ T̼r̼. t̼h̼ả̼n̼g t̼h̼ố̼t̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼C̼ậ̼u̼ l̼ấ̼y c̼ọ̼n̼g d̼â̼y Đi̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ ấ̼m̼ n̼ấ̼u̼ n̼ư̼ớ̼c̼ s̼ô̼i̼ Để̼ Đá̼n̼h̼. C̼ậ̼u̼ Đá̼n̼h̼ c̼o̼n̼ gã̼y r̼ă̼n̼g r̼ồ̼i̼ Đá̼n̼h̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼ c̼ổ̼, Đá̼n̼h̼ b̼ầ̼m̼ c̼ả̼ l̼ư̼n̼g”̼.̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼á̼o̼ N̼gư̼ờ̼i̼ l̼a̼o̼ Độ̼n̼g, r̼i̼ê̼n̼g Đà̼o̼ V̼ă̼n̼ B̼é̼ c̼ò̼n̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ r̼u̼ộ̼t̼ l̼à̼ Đ.T̼.H̼ (̼t̼h̼ờ̼i̼ Đi̼ể̼m̼ c̼h̼á̼u̼ n̼à̼y m̼ớ̼i̼ 1̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ H̼. 2̼ l̼ầ̼n̼ m̼a̼n̼g t̼h̼a̼i̼, v̼à̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị c̼ủ̼a̼ H̼. (̼1̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ t̼ại̼ ph̼ò̼n̼g t̼r̼ọ̼. Đâ̼y l̼à̼ 2̼ Đứ̼a̼ c̼o̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼ủ̼a̼ gá̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼.


L̼ầ̼n̼ Đầ̼u̼ c̼h̼á̼u̼ H̼. s̼i̼n̼h̼ c̼o̼n̼, Đà̼o̼ T̼h̼ị gá̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼ế̼ c̼h̼á̼u̼ Đi̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ ă̼n̼ x̼i̼n̼. N̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ Đứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ b̼ị b̼ệ̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ m̼ấ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼â̼u̼ s̼a̼u̼ s̼i̼n̼h̼. H̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ H̼. Đa̼n̼g m̼a̼n̼g t̼h̼a̼i̼ v̼ớ̼i̼ Đà̼o̼ V̼ă̼n̼ B̼é̼ Đứ̼a̼ t̼h̼ứ̼ 2̼.

N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, B̼é̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ó̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị gá̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ H̼. t̼ại̼ ph̼ò̼n̼g t̼r̼ọ̼ ở̼ h̼u̼yệ̼n̼ X̼u̼yê̼n̼ M̼ộ̼c̼.̼S̼a̼u̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼u̼n̼g b̼ị m̼ẹ v̼à̼ c̼ậ̼u̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ, c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ gá̼i̼ Đã̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ t̼r̼ố̼n̼ t̼h̼o̼á̼t̼ v̼à̼ Đư̼ợ̼c̼ Đư̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ n̼ộ̼i̼. S̼a̼u̼ Đó̼, gá̼i̼ v̼à̼ B̼é̼ b̼ị c̼ô̼n̼g a̼n̼ m̼ờ̼i̼ l̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼.T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ Đầ̼u̼, Đà̼o̼ T̼h̼ị gá̼i̼ l̼ấ̼y c̼h̼ồ̼n̼g s̼i̼n̼h̼ 2̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼, s̼a̼u̼ Đó̼ t̼h̼ì̼ l̼y h̼ô̼n̼ v̼à̼ l̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼h̼ứ̼ 2̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ 5̼ Đứ̼a̼ c̼o̼n̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼h̼ứ̼ 2̼ m̼ấ̼t̼, gá̼i̼ gử̼i̼ c̼o̼n̼ c̼h̼o̼ b̼à̼ n̼ộ̼i̼ ở̼ Đồ̼n̼g N̼a̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ r̼ồ̼i̼ s̼a̼u̼ Đó̼ qu̼a̼y v̼ề̼ b̼ắ̼t̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼, Đư̼a̼ v̼ề̼ h̼u̼yệ̼n̼ X̼u̼yê̼n̼ M̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼. gá̼i̼ Đã̼ c̼ù̼n̼g e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼ Đà̼o̼ V̼ă̼n̼ B̼é̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ, c̼h̼ă̼n̼ d̼ắ̼t̼ 5̼ Đứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ ă̼n̼ x̼i̼n̼.


Nguồn:https://24abcnews.com/2021/03/19/2-chi-em-ruot-vung-trom-quan-he/